MENU

Frequently Ask Questions:

Aksyon Barangay Kontra Dengue

Alagaan ang mga Bato

Ang Expanded Newborn Screening

Ang Zika Virus

Benepisyo sa paghinto sa paninigarilyo

Mga sakit na dulot ng sigarilyo

Paano huminto sa paninigarilyo

Lason sa sigarilyo

Mga dapat malaman sa kanser

Galaw ng sanggol

Gestational Diabetes

Impormasyon tungkol sa Diabetes

Huwag Tiisin ang Hepatitis

Kanser sa Serbiks at Pap Smear

Katanungan sa Ketong

Labanan ang bulate

Ligtas buntis laban sa Syphilis

Mabangis na Rabis

Malusog na pamumuhay

Mga dapat malaman ng pasyente

Oras ng Kunsultasyon

Paano mag donate ng dugo

Pag-aalaga sa ngipin

Preeclampisa

Sakit sa tag-init

Seryosohin ang Bosyo

Tamang pagpapasuso

Public Health Programs

BGH Services

 

This publication/reference material is a property of Bataan General Hospital.  No part of this publication/reference material may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, and other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the Bataan General Hospital.

For permission requests, write or email to the publisher at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.