MENU

PATIENT'S RIGHT (English)
 
I. RIGHT TO MEDICAL TREATMENT

The patient has the right to receive medical and/ or surgical advise and treatment which fully meet the currently accepted standards of quality care.

 • The currently accepted standards are those adopted by the Department of Health, Philippine Pediatric Society and other Specialty Societies as applicable in our hospital setting, and in the light of accepted contemporary medical practice.
 • The patient shall be treated with utmost care, consideration, respect and dignity without discrimination of any kind.

II. RIGHT TO INFORMATION

 • The right to know the identity and professional status of the individuals involved in the care, diagnosis and/or treatment of the patient.
 • The right to information about what kind/ type of medical/ surgical services are available, and what are the charges/costs are involved.
 • The right to be given a clear description of the patient’s medical condition, with probable/definitive diagnosis, prognosis (i.e., an opinion as to the likely future course of any illness), and of the treatment options considered, the risks and complications that may be encountered. The description given to the patient is within scope and level of understanding.
 • The right to know the names of any medication or procedures to be prescribed, its actions, and potential side-effects given the patient’s condition.
 • The right to access medical information which relates to the patient’s condition and treatment.

III. RIGHT TO CHOICES

 • The right to accept or refuse any procedure/medication, investigation or treatment, and to be informed of the likely consequences of doing so.
 • The right to second medical and/ or surgical opinion.
 • The right to refuse to take part in medical research programs.
 • The right to choose my doctor and or health care personnel in accordance to my medical/surgical needs (applicable to private patients).

IV. RIGHT TO PRIVACY

 • The right to have my privacy, dignity , religious and cultural beliefs respected.
 • The right to have information relating to my medical condition kept confidential.
 • My right as a Pediatric patient to the company of a parent or guardian.

V. RIGHT TO COMPLAINT

 • The right to make a complaint through proper channels provided for by the Hospital Authority, and to have my complaint dealt with promptly and fairly.

PATIENT'S RIGHT (Tagalog)

I. KARAPATANG MAGAMOT O MASURI NG DOKTOR

Ang mga pasyente ay may karapatang tumanggap ng kaukulang paggamot na ganap na tumutugon sa kasalukuyang pamantayan ng kalidad na panggagamot.

 • Ang mga kasalukuyang tanggap san a pamantayan sa paggamot at pagsusuri ay ang mga sumusunod: Philippine Pediatric Society at iba pang SpecialtySocieties na maaring isagawa sa ating ospital.
 • Ang mga pasyente ay dapat surrin ng may paggalng, pag-iingat, dignidad at walang pagtatangi

II. KARAPATAN SA KAALAMAN O KABATIRAN

 • Karapatan ng magulang o tagapangalagang legal na malaman ang katauhan at kalagayang propesyonal ng mga taong nagbibigay ng gamot o kalinga.
 • Karapatang malaman ng magulang o tagapangalagang legal kung anu-ano ang mga serbisyong pang-medikal pati na ang mga serbisyong may kinalaman sa pag-oopera at ang mga kaukulang halaga nito.
 • Karapatang mabigyan ng sapat na kabatiran tungkol sa kalagayn ng pasyente, ang kinalabasan ng mga pagsusuri, ang mga lunas at posibleng komplikasyon sa pagamot o pag-oopera. Ang pagbigay ng paliwanag sa abot ng pang-unawa at edukasyon ng pasyente o tagapangalaga nito.
 • Karapatang malaman ang mga lunas na maaring ilapat ,ang mga inaasahang pagbuti ng karamdaman
 • Karapatang mabatid ang lahat ng posibleng dahilan na may kaugnayan sa karamdaman at pagbibigay paglunas sa sakit ng pasyente.
 • Karapatan din ng mga pasyenteng may kakulangan sa kakahayang pagtustos na mabatid ang mga paraan na makakatulong sa kanilang kalagayan.

III. KARAPATANG PUMILI

 • Karapatang tumanggap o tumanggi sa anumang panggagamot, pagsisiyasat o pagsusuri at mabatid ang maaring kalabasan ng mga ito.
 • Karapatang sumangguni para sa pangalawang opinion.
 • Karapatang tumangging makibahagi bilang pasyente ng pag-aaral syensyang medical.
 • Karapatang pumili ng doctor at iba pang tagapag-alaga nang naayon sa aking kagustuhan at pangangailangang medical (para sa pasyenteng pribado)

IV. KARAPATAN PARA SA PANSARILING KARAPATAN

 • Karapatang igalang ang sariling desisyon, ang dignidad, relihiyon at paniniwalang kultura.
 • Karapatang huwag ipabatid ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayang pangkalusugan
 • Karapatan ng pasyenteng gabayan at samahan ng magulang o tagapangalagang legal.

VI. KARAPATANG IPABATID ANG SALOOBIN LABAN SA MGA TAGAPAMAHALA NG OSPITAL

 • Karapatang ipabatid sa paraang naaayon sa panuntunan ng ospital.


NOTE: Ang lahat ng reklamo/mungkahi ay nasa ilalim ng PARU (Patient’s Assistance and Reaction Unit). Gumawa ng pormal na reklamo/mungkahi nang nakasulat. Ito ay sisiyasatin ng nakatalagang tauhan ng PARU. Makakatanggap kayo ng kaukulang kasagutan sa lahat ng reklamo sa tamang panahon, kasama na ang aksyong ginawa o gagawin pa lamang.

VII. KARAPATAN SA KAALAMANG PANGKALUSUGAN

 • Ang mga pasyente ay may karapatang mabatid ang sanhi ng kanyang karamdaman at makatanggap ng payong medikal mula sa kanyang manggagamot. Pati na ang pagpapagaling at pagpapalakas upang maipanumbalik ang kalusugan.

VIII. KARAPATAN SA MALUSOG AT LIGTAS NA KAPALIGIRAN

 • Ang mga pasyente ay may karapatan sa maayos at malinis na kapaligiran na naaayon sa mabuting kalusugan, sila rin ay may karapatan na magkaroon ng sapat na kapahingahan at paggaling. Dapat masiguro ng ospital ang mga paraan para sa wastong kaligtasan.

 Back to top